Stockholm Miljöförvaltning

Miljöförvaltningen – 08-508 28 800

Övergripande information för staden

Miljöförvaltningen övervakar den yttre och inre miljön i Stockholms stad. Livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter (t.ex. industrier) och kemikalieanvändning är några av förvaltningens uppgifter.

Hit hör också luftövervakning (med dagliga rapporter och prognoser), bullerfrågor samt bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder.

Besöksadress: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Postadress: Box 8136, 104 20 Stockholm

E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Webbplats: www.stockholm.se/miljoforvaltningen