Miljöförvaltningen i Göteborg

Hej. Något ang bly i mark/läns/lakvatten etc inom GBG.

 När GBGs Miljöförvaltning år 2008 tog fram riktvärden för blyinnehåll i utsläppsvatten satte vi riktvärdet 3 ug/l (totalhaltsanalyser dvs totalt lösligt).

När vi gjorde en översyn och justerade riktvärdena år 2013, hade handläggarna under flera år noterat att blyhalten i markvatten (utan att det kunde noteras några kända utsläpp/föroreningar) ofta var högre än värdet 3 ug/l.

 I den reviderade handlingen har därmed ett högre värde satts till 14 ug/l.

 OBS att våra värden skall uppfyllas i utsläpps/anslutningspunkt till dagvattensystem, sjöar etc.

 Sigvard Carlsrud

 

 —————————————————————————————————

20130314 Se   §4
I Miljöbalken finns ett antal hänsynsregler som alla som omfattas av balken ska följa. Paragraf 4 handlar om kemikalier, kallas ibland substitutionsprincipen eller utbytesregeln. Jag har markerat den i rött nedan. Som du ser i paragrafen så står det “om de kan ersättas”. Prövning för göras i varje enskilt fall eftersom det är flera parametrar som man får titta på om de kan ersättas. Det gäller även tex funktion. Det ska även göras en rimlighetsbedömning vilket framgår av paragraf 7.Om du ska hänvisa någonstans är det till vad som står i Miljöbalken eller till Naturvårdsverket eller Kemikalieinspektionen för bedömning. Vi bedömer inte enskilda produkter. Utdrag ur balken:2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.Hänsynsregler2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamheteller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövsmed hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art ochomfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skadaeller olägenhet.3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamheteller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta debegränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt sombehövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksam-heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet förmänniskors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vidyrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skälatt anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada ellerolägenhet för människors hälsa eller miljön.

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produk eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014).

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas Rimlighetsavvägning 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.

Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den

1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen,

2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller,

3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område.
Lag (2010:882).

Med vänlig hälsning,

Thomas Hammarlund
Avdelningschef
Miljöförvaltningen
031-368 38 74
thomas.hammarlund@miljo.goteborg.se

OBS! Ny postadress fr.o.m 1 januari 2012:
Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Box 7012
402 31 Göteborg

Besöksadress:
Karl Johansgatan 23

vxl tel. 031-368 37 00
www.goteborg.se/miljo