Du använder en gammal version av din webbläsare. För att utnyttja alla funktioner i våra tjänster ber vi dig uppdatera till Internet Explorer . Du kan fortfarande använda sidan med begränsad funktionalitet som följd.

JavaScript verkar vara inaktiverat i din webbläsare. SundaHus Miljödata kräver JavaScript för att fungera. Aktivera JavaScript för att fortsätta använda tjänsten.

ES +

Artikel
Varumärke: takcare Jordglob
Namn: ES +
Beskrivning:

Klotterborttagare. Om behov, använd ES-metoden i 2 appliceringar med 10 minuter emellan. En allväders färgborttagare främst för porösa ytor, men ibland hårda ytor som plåttak. Löser t.ex. polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten, PVC, m.fl.

Artikelnummer:
BSAB-kod:
 • LC Målning m m
BK04-kod:
 • 03409 Kemisk tekniska färgtillbehör
Tillverkare/Leverantör
Namn: Takcare, cg Jordglob
Miljöledningssystem: -
ISO 14001 certifiering: -
EMAS-registrering: -
FTI-ansluten: -
Sammanfattning
Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:
Anmärkning:

Byggvarudeklaration saknas.

Vid tillverkningen I den färdiga produkten
Utfasningsämnen: Ja(U) JaU
Prioriterade riskminskningsämnen: - -
PBT/vPvB-ämnen: - -
Potentiella PBT/vPvB-ämnen: - -
Hormonstörande ämnen kategori 1: - -
Hormonstörande ämnen kategori 2: - -
Miljöfarliga ämnen: - -
Hälsofarliga ämnen: JaFabrik JaRöd hammare
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -
Annan miljömärkning:
Energiklass:
Förnyelsebara råvaror:
Varningar:
Nanopartiklar: FrågeteckenFörekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar
1-Butyl-2-pyrrolidon 3470-98-2 ≤20 % H315, H319, H335
dimetyladipat 627-93-0 ≤20 %
dimetylglutarat 1119-40-0 ≤50 %
dimetylsuccinat 106-65-0 ≤20 % H319
gamma-butyrolakton 96-48-0 ≤20 % H302, H319
glykolsyra 79-14-1 ≤5 % H302, H314
metoxiättiksyra U 625-45-6 <0,5 % H302, H314, H360FD

Emissioner

VOC:
TVOC:
TVOC 4:
TVOC 26:
Formaldehyd:
E1 uppfylld-status:

Faropiktogram

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation Vid rivning
Återanvändning:
Materialåtervinning:
Energiutvinning:
Deponering:
Avfallsslag:
 • 20 01 13
Farligt avfall: Ja -
Klassning av produkten
Faroangivelser:
 • H302 Skadligt vid förtäring.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:
 • P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
 • P301+312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
 • P302+352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P330 Skölj munnen.
 • P332+313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P337+313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362 Ta av nedstänkta kläder.
Riskfraser:
 • R22 Farligt vid förtäring
 • R36 Irriterar ögonen
 • R38 Irriterar huden
Skyddsfraser:
Energiåtgång
Råvaror:
Tillverkning:
Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:
Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Övrigt

Bedömd: 2016-02-12 av Jane Wigren
Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update
SHMD-nummer: SHMD-R3UQGJDJE
Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

Bedömningshistorik (2)&nsbp;