Du använder en gammal version av din webbläsare. För att utnyttja alla funktioner i våra tjänster ber vi dig uppdatera till Internet Explorer . Du kan fortfarande använda sidan med begränsad funktionalitet som följd.

JavaScript verkar vara inaktiverat i din webbläsare. SundaHus Miljödata kräver JavaScript för att fungera. Aktivera JavaScript för att fortsätta använda tjänsten.

ES 1

Artikel
Varumärke: takcare Jordglob
Namn: ES 1
Beskrivning:

Färgborttagare. Om behov, använd ES-metoden i 2 appliceringar med 10 minuter emellan. Är speciellt anpassadför att lyfta både topplack och primer på plast- och dispersionsfärger(plastisol).

Artikelnummer:
BSAB-kod:
  • LC Målning m m
BK04-kod:
  • 03409 Kemisk tekniska färgtillbehör
Tillverkare/Leverantör
Namn: Takcare, cg Jordglob
Miljöledningssystem: -
ISO 14001 certifiering: -
EMAS-registrering: -
FTI-ansluten: -
Sammanfattning
Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:
Anmärkning:

Byggvarudeklaration saknas.

Vid tillverkningen I den färdiga produkten
Utfasningsämnen: - -
Prioriterade riskminskningsämnen: - -
PBT/vPvB-ämnen: - -
Potentiella PBT/vPvB-ämnen: - -
Hormonstörande ämnen kategori 1: - -
Hormonstörande ämnen kategori 2: - -
Miljöfarliga ämnen: - -
Hälsofarliga ämnen: JaFabrik -
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -
Annan miljömärkning:
Energiklass:
Förnyelsebara råvaror:
Varningar:
Nanopartiklar: FrågeteckenFörekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar
benzylalkohol 100-51-6 >30 % H302, H332

Emissioner

VOC:
TVOC:
TVOC 4:
TVOC 26:
Formaldehyd:
E1 uppfylld-status:

Faropiktogram

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation Vid rivning
Återanvändning:
Materialåtervinning:
Energiutvinning:
Deponering:
Avfallsslag:
  • 20 01 13
Farligt avfall: Ja -
Klassning av produkten
Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
  • P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
  • P301+312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
  • P302+352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
  • P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
  • P330 Skölj munnen.
  • P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Riskfraser:
Skyddsfraser:
Energiåtgång
Råvaror:
Tillverkning:
Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:
Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Övrigt

Bedömd: 2016-02-12 av Jane Wigren
Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update
SHMD-nummer: SHMD-R3V4GJEJ3
Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

Bedömningshistorik (2)&nsbp;